Privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website/het forum en de daarop ontsloten dienstverlening van Apple Club Eindhoven. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Hieronder zie je een overzicht van de gegevens in onze ledenbestand en met welk doel wij deze verwerken. Je hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen.

 

Gegevens

Doel

Geslacht, voorletters, voornaam, achternaam

Om jou te kunnen identificeren als (uniek) lid en je correct te kunnen adresseren en aanspreken.

Postcode, woonplaats, telefoonnummer

Apple Club Eindhoven wil de mogelijkheid hebben om communicatie-uitingen naar het huisadres van haar leden te sturen en/of de leden met elkaar in contact te brengen om hun hobby uit te oefenen.

E-mailadres privé

Normaliter vindt alle communicatie tussen Apple Club Eindhoven en haar leden elektronisch plaats middels e-mail.

Datum lidmaatschap

De datum waarop u lid bent geworden gebruiken wij enkel voor statistieken over het verloop van ons ledenbestand.

Pasfoto

De leden wordt om een pasfoto gevraagd, om de onderlinge communicatie te vergemakkelijken.

Bewaartermijn en verwijdering van gegevens

Deze gegevens worden bewaard zolang je lid bent.

Aan het einde van ieder kalenderjaar worden de gegevens van leden die hun lidmaatschap in dat jaar hebben opgezegd, verwijderd uit de ledendatabase. Op jouw verzoek kunnen te allen tijde je gegevens worden gewijzigd of verwijderd. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop je wordt geïnformeerd over activiteiten en mededelingen van de vereniging.

Forum

Het forum wordt uitsluitend gebruikt voor leden van Apple Club Eindhoven. De hierbij gebruikte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Ledenlijst

De ledenlijst wordt uitsluitend gebruikt voor en door geleden van Apple Club Eindhoven. De hierbij gebruikte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Webhosting

WebReus

Wij nemen webhostingdiensten af van WebReus (Netbase b.v., Eindhoven). WebReus verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WebReus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. WebReus is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.